کاشت مو
تحت نظر بهترین پزشک جراح پیوند مو در ایران
(متخصص کاشت مو از ژاپن)

بلافاصله بعد کاشت
نتیجه کاشت مو بعد 7 ماه
قبل کاشت مو
نتیجه کاشت مو
قبل کاشت مو
نتیجه کاشت مو
نتیجه کاشت مو بعد 4 ماه
نتیجه کاشت مو
قبل کاشت مو
نتیجه کاشت مو
قبل کاشت مو
نتیجه کاشت مو بعد یکسال
پیمایش به بالا